మొదటి రోజు ఫలితాలు


1. చిత్రలేఖనం - సబ్ జూనియర్


2. చిత్రలేఖనం - జూనియర్


3. చిత్రలేఖనం - సీనియర్


4. తెలుగు పద్యం - జూనియర్


5. శాస్త్రీయ నృత్యము (కూచిపూడి / భరతనాట్యము) - సబ్ జూనియర్


6. శాస్త్రీయ నృత్యము (కూచిపూడి / భరతనాట్యము) - సీనియర్


7. తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం - సీనియర్


8. వక్త్రత్వం (తెలుగు) - జూనియర్


9. వక్త్రత్వం (ఇంగ్షీషు) - సబ్ జూనియర్


10. వక్త్రత్వం (ఇంగ్షీషు) - జూనియర్


11. జానపద నృత్యం - జూనియర్


12. జనరల్ క్విజ్


13. లలిత, జానపద గీతాలు - జూనియర్


14. కధా విశ్లేషణ - జూనియర్


15. కధా విశ్లేషణ - సీనియర్


16. శాస్త్రీయ సంగీతం (గాత్రం) - జూనియర్


17. ఏకపాత్రాభినయం - జూనియర్


18. కధ చెబుతా వింటారా? - సబ్ జూనియర్


19. మూకాభినయం - జూనియర్


20. మూకాభినయం - సీనియర్


21. లఘు చిత్ర విశ్లేషణ - జూనియర్


22. లఘు చిత్ర విశ్లేషణ - సీనియర్


23. సాంప్రదాయ వేషధారణ - సబ్ జూనియర్

ధన్యవాదములు